Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple
00:00:15
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:01:07
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
00:01:29
Aprovació, si escau, del pressupost municipal per a l'exercici 2022.
00:04:06
Aprovació, si escau, de la plantilla personal exercici 2022.
01:06:50
Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2022.
01:14:20
Aprovació, si escau, de resolució d'al·legacions a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball.
01:15:16
Aprovació, si escau, de resolució d'al·legacions a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball.
01:17:56
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 76/2022 sobre l'execució trimestral del Pressupost 3T 2021.
01:18:30
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 77/2022 sobre l'execució trimestral del Pressupost 4T 2021.
01:19:00
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 485/2021, de control financer posterior de subvencions exercici 2020.
01:19:15
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 135/2022, de control financer subvencions 2016 a 2020 Club Deportivo el Morell.
01:25:36
Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 6/2022 sobre Període Mig de Pagament 4T 2021.
01:27:11
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 81/2021, de resolucions d'Alcaldia contràries a les objeccions, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
01:27:50
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 142/2022, d'auditoria de sistemes de facturació de l'any 2021.
01:29:24
Dació de comptes del decret d'Alcaldia 2022-0322, d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2021.
01:30:02
Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021.
01:32:14
Dació de comptes del decret d'Alcaldia 2022-0323, d'aprovació de la modificació de crèdit número 1/2022 per incorporació de romanents.
01:33:53
Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Vilallonga del Camp.
01:35:10
Aprovació, si escau, de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l'ús d'aparcament.
01:36:40
Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a les famílies per naixement o adopció.
01:38:55
Aprovació, si escau, del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament del Morell.
01:40:39
Aprovació, si escau, de la constitució de la Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament del Morell.
01:46:13
Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la lluita contra el frau.
01:47:47
Aprovació, si escau, del Pla d'Integritat i Antifrau de l'Ajuntament del Morell.
01:58:17
Aprovació, si escau, del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament del Morell.
01:58:40
Aprovació, si escau, de la creació de la bústia ètica.
01:59:18
Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament del Morell.
02:00:33
Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural.
02:01:13
Moció per la implantació de coeficients reductors en l'edat de jubilació dels treballadors/es de la indústria química i de refinatge.
02:09:13
Moció sobre el Sàhara Occidental.
02:11:14
Moció per la creació d'un Casal Juvenil.
02:17:24
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2022 a 6/2022.
02:42:45
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0050 a 2022-0303.
02:43:04
Precs i preguntes.
02:44:40
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
03:18:25
0  Inici del Ple
00:00:15   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:01:07   3 Intervencions
2  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
00:01:29   3 Intervencions
3  Aprovació, si escau, del pressupost municipal per a l'exercici 2022.
00:04:06   11 Intervencions
4  Aprovació, si escau, de la plantilla personal exercici 2022.
01:06:50   4 Intervencions
5  Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2022.
01:14:20   2 Intervencions
6  Aprovació, si escau, de resolució d'al·legacions a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball.
01:15:16   4 Intervencions
7  Aprovació, si escau, de resolució d'al·legacions a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball.
01:17:56   3 Intervencions
8  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 76/2022 sobre l'execució trimestral del Pressupost 3T 2021.
01:18:30   1 Intervenció
9  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 77/2022 sobre l'execució trimestral del Pressupost 4T 2021.
01:19:00   1 Intervenció
10  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 485/2021, de control financer posterior de subvencions exercici 2020.
01:19:15   6 Intervencions
11  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 135/2022, de control financer subvencions 2016 a 2020 Club Deportivo el Morell.
01:25:36   3 Intervencions
12  Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 6/2022 sobre Període Mig de Pagament 4T 2021.
01:27:11   1 Intervenció
13  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 81/2021, de resolucions d'Alcaldia contràries a les objeccions, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
01:27:50   1 Intervenció
14  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 142/2022, d'auditoria de sistemes de facturació de l'any 2021.
01:29:24   1 Intervenció
15  Dació de comptes del decret d'Alcaldia 2022-0322, d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2021.
01:30:02   1 Intervenció
16  Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021.
01:32:14   2 Intervencions
17  Dació de comptes del decret d'Alcaldia 2022-0323, d'aprovació de la modificació de crèdit número 1/2022 per incorporació de romanents.
01:33:53   1 Intervenció
18  Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Vilallonga del Camp.
01:35:10   2 Intervencions
19  Aprovació, si escau, de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l'ús d'aparcament.
01:36:40   2 Intervencions
20  Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a les famílies per naixement o adopció.
01:38:55   2 Intervencions
21  Aprovació, si escau, del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament del Morell.
01:40:39   4 Intervencions
22  Aprovació, si escau, de la constitució de la Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament del Morell.
01:46:13   2 Intervencions
23  Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la lluita contra el frau.
01:47:47   6 Intervencions
24  Aprovació, si escau, del Pla d'Integritat i Antifrau de l'Ajuntament del Morell.
01:58:17   3 Intervencions
25  Aprovació, si escau, del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament del Morell.
01:58:40   3 Intervencions
26  Aprovació, si escau, de la creació de la bústia ètica.
01:59:18   2 Intervencions
27  Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament del Morell.
02:00:33   2 Intervencions
28  Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural.
02:01:13   4 Intervencions
29  Moció per la implantació de coeficients reductors en l'edat de jubilació dels treballadors/es de la indústria química i de refinatge.
02:09:13   2 Intervencions
30  Moció sobre el Sàhara Occidental.
02:11:14   6 Intervencions
31  Moció per la creació d'un Casal Juvenil.
02:17:24   17 Intervencions
32  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2022 a 6/2022.
02:42:45   1 Intervenció
33  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0050 a 2022-0303.
02:43:04   3 Intervencions
34  Precs i preguntes.
02:44:40   19 Intervencions
35  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
03:18:25   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
03:42:54   Sense intervencions
<