Ple ordinària dijous 31 de març de 2022

Durada: 03:42:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici del Ple
  00:00:15 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  00:01:07 3 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  00:01:29 3 Intervencions
3 Aprovació, si escau, del pressupost municipal per a l'exercici 2022.
  00:04:06 11 Intervencions
4 Aprovació, si escau, de la plantilla personal exercici 2022.
  01:06:50 4 Intervencions
5 Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2022.
  01:14:20 2 Intervencions
6 Aprovació, si escau, de resolució d'al·legacions a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball.
  01:15:16 4 Intervencions
7 Aprovació, si escau, de resolució d'al·legacions a l'aprovació inicial de la relació de llocs de treball.
  01:17:56 3 Intervencions
8 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 76/2022 sobre l'execució trimestral del Pressupost 3T 2021.
  01:18:30 1 Intervenció
9 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 77/2022 sobre l'execució trimestral del Pressupost 4T 2021.
  01:19:00 1 Intervenció
10 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 485/2021, de control financer posterior de subvencions exercici 2020.
  01:19:15 6 Intervencions
11 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 135/2022, de control financer subvencions 2016 a 2020 Club Deportivo el Morell.
  01:25:36 3 Intervencions
12 Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 6/2022 sobre Període Mig de Pagament 4T 2021.
  01:27:11 1 Intervenció
13 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 81/2021, de resolucions d'Alcaldia contràries a les objeccions, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.
  01:27:50 1 Intervenció
14 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 142/2022, d'auditoria de sistemes de facturació de l'any 2021.
  01:29:24 1 Intervenció
15 Dació de comptes del decret d'Alcaldia 2022-0322, d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2021.
  01:30:02 1 Intervenció
16 Aprovació, si escau, de reconeixement extrajudicial de crèdits 2021.
  01:32:14 2 Intervencions
17 Dació de comptes del decret d'Alcaldia 2022-0323, d'aprovació de la modificació de crèdit número 1/2022 per incorporació de romanents.
  01:33:53 1 Intervenció
18 Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de Vilallonga del Camp.
  01:35:10 2 Intervencions
19 Aprovació, si escau, de verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa a l'ús d'aparcament.
  01:36:40 2 Intervencions
20 Aprovació, si escau, de les bases per a la concessió de subvencions a les famílies per naixement o adopció.
  01:38:55 2 Intervencions
21 Aprovació, si escau, del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament del Morell.
  01:40:39 4 Intervencions
22 Aprovació, si escau, de la constitució de la Comissió de seguiment del Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament del Morell.
  01:46:13 2 Intervencions
23 Aprovació, si escau, de la declaració institucional de la lluita contra el frau.
  01:47:47 6 Intervencions
24 Aprovació, si escau, del Pla d'Integritat i Antifrau de l'Ajuntament del Morell.
  01:58:17 3 Intervencions
25 Aprovació, si escau, del Codi ètic i de conducta de l'Ajuntament del Morell.
  01:58:40 3 Intervencions
26 Aprovació, si escau, de la creació de la bústia ètica.
  01:59:18 2 Intervencions
27 Aprovació, si escau, de la creació del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament del Morell.
  02:00:33 2 Intervencions
28 Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural.
  02:01:13 4 Intervencions
29 Moció per la implantació de coeficients reductors en l'edat de jubilació dels treballadors/es de la indústria química i de refinatge.
  02:09:13 2 Intervencions
30 Moció sobre el Sàhara Occidental.
  02:11:14 6 Intervencions
31 Moció per la creació d'un Casal Juvenil.
  02:17:24 17 Intervencions
32 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 1/2022 a 6/2022.
  02:42:45 1 Intervenció
33 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0050 a 2022-0303.
  02:43:04 3 Intervencions
34 Precs i preguntes.
  02:44:40 19 Intervencions
35 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  03:18:25 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:42:54 Sense intervencions