Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple
00:00:09
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:00:45
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'exercici 2022.
00:01:15
Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
00:01:46
Aprovació, si escau, de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.
00:20:32
Aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, any 2022.
00:22:17
Aprovació, si escau, per l'any 2022, amb efectes 1 de gener, d'un increment lineal de les retribucions del personal al servei d'aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021.
00:24:01
Aprovació, si escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del grup de classificació professional AP, d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
00:26:00
Aprovació, si escau, de les bases reguladores de la 3a Beca de recerca i investigació local del Morell.
00:33:11
Aprovació, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
00:35:05
Aprovació, si escau, de les festes locals per l'any 2023.
00:40:44
Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2022.
00:42:34
Aprovació, si escau, d'adhesió a l'acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, per aplicar les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, en els termes i de conformitat amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març.
00:58:52
Aprovació, si escau, de la moció per a la millora del servei de telefonia mòbil al Morell i al Tarragonès.
01:01:06
Aprovació, si escau, de la moció de suport als jutges de pau.
01:10:18
Aprovació, si escau, de la moció per a què s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril del 2022.
01:13:40
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 7/2022 a 11/2022.
01:19:57
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0304 a 2022-0534.
01:20:12
Precs i preguntes.
01:20:24
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:28:08
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   Sense intervencions
0  Inici del Ple
00:00:09   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
00:00:45   3 Intervencions
2  Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'exercici 2022.
00:01:15   1 Intervenció
3  Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
00:01:46   6 Intervencions
4  Aprovació, si escau, de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.
00:20:32   4 Intervencions
5  Aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, any 2022.
00:22:17   3 Intervencions
6  Aprovació, si escau, per l'any 2022, amb efectes 1 de gener, d'un increment lineal de les retribucions del personal al servei d'aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021.
00:24:01   2 Intervencions
7  Aprovació, si escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del grup de classificació professional AP, d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
00:26:00   3 Intervencions
8  Aprovació, si escau, de les bases reguladores de la 3a Beca de recerca i investigació local del Morell.
00:33:11   4 Intervencions
9  Aprovació, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
00:35:05   5 Intervencions
10  Aprovació, si escau, de les festes locals per l'any 2023.
00:40:44   4 Intervencions
11  Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2022.
00:42:34   15 Intervencions
12  Aprovació, si escau, d'adhesió a l'acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, per aplicar les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, en els termes i de conformitat amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març.
00:58:52   2 Intervencions
13  Aprovació, si escau, de la moció per a la millora del servei de telefonia mòbil al Morell i al Tarragonès.
01:01:06   4 Intervencions
14  Aprovació, si escau, de la moció de suport als jutges de pau.
01:10:18   4 Intervencions
15  Aprovació, si escau, de la moció per a què s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril del 2022.
01:13:40   4 Intervencions
16  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 7/2022 a 11/2022.
01:19:57   1 Intervenció
17  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0304 a 2022-0534.
01:20:12   1 Intervenció
18  Precs i preguntes.
01:20:24   7 Intervencions
19  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:28:08   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
01:53:38   Sense intervencions
<