Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici del Ple.
Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:03:56
Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal #COMPARTIM-AM pel regidor Albert Roig Rovira.
00:04:15
Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 - 2023 - Annex 2022 -.
00:10:13
Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 7/2022 i de l'annex d'inversions del pressupost 2022.
00:11:34
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.23 reguladora de la taxa de serveis al Pavelló Poliesportiu Municipal.
00:24:54
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.18 reguladora de la taxa de serveis a la Llar d'Infants Municipal.
00:31:12
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 595_2022, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 3er trimestre del 2022.
00:34:38
Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 65_2022, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 3er trimestre del 2022.
00:34:53
Ratificació i aprovació, si escau, del punt segon del decret d'alcaldia 2022-0969.
00:35:14
Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'Arxiu municipal del Morell.
01:30:15
Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball d'auxiliar administratiu.
01:31:56
Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del subgrup de classificació professional C2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell
01:33:41
Aprovació, si s'escau, d'aprovació dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional C2 de la Corporació.
01:40:49
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 20/2022 a 23/2022.
01:42:16
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0996 a 2022-1268.
01:42:45
Precs i preguntes.
01:49:28
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:02:23
Inicio de la sesión  Inici
00:00:00   1 Intervenció
1  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:03:56   2 Intervencions
2  Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal #COMPARTIM-AM pel regidor Albert Roig Rovira.
00:04:15   5 Intervencions
3  Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 - 2023 - Annex 2022 -.
00:10:13   2 Intervencions
4  Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 7/2022 i de l'annex d'inversions del pressupost 2022.
00:11:34   7 Intervencions
5  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.23 reguladora de la taxa de serveis al Pavelló Poliesportiu Municipal.
00:24:54   6 Intervencions
6  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.18 reguladora de la taxa de serveis a la Llar d'Infants Municipal.
00:31:12   3 Intervencions
7  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 595_2022, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 3er trimestre del 2022.
00:34:38   1 Intervenció
8  Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 65_2022, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 3er trimestre del 2022.
00:34:53   1 Intervenció
9  Ratificació i aprovació, si escau, del punt segon del decret d'alcaldia 2022-0969.
00:35:14   21 Intervencions
10  Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'Arxiu municipal del Morell.
01:30:15   2 Intervencions
11  Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball d'auxiliar administratiu.
01:31:56   2 Intervencions
URG_16  Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del subgrup de classificació professional C2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell
01:33:41   10 Intervencions
URG_17  Aprovació, si s'escau, d'aprovació dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional C2 de la Corporació.
01:40:49   2 Intervencions
12  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 20/2022 a 23/2022.
01:42:16   1 Intervenció
13  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0996 a 2022-1268.
01:42:45   8 Intervencions
14  Precs i preguntes.
01:49:28   13 Intervencions
15  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:02:23   3 Intervencions
Fin de la sesión  Fi
02:22:05   Sense intervencions
<