Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici del Ple.
Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:03:56
Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal #COMPARTIM-AM pel regidor Albert Roig Rovira.
00:04:15
Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 - 2023 - Annex 2022 -.
00:10:13
Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 7/2022 i de l'annex d'inversions del pressupost 2022.
00:11:34
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.23 reguladora de la taxa de serveis al Pavelló Poliesportiu Municipal.
00:24:54
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.18 reguladora de la taxa de serveis a la Llar d'Infants Municipal.
00:31:12
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 595_2022, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 3er trimestre del 2022.
00:34:38
Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 65_2022, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 3er trimestre del 2022.
00:34:53
Ratificació i aprovació, si escau, del punt segon del decret d'alcaldia 2022-0969.
00:35:14
Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'Arxiu municipal del Morell.
01:30:15
Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball d'auxiliar administratiu.
01:31:56
Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del subgrup de classificació professional C2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell
01:33:41
Aprovació, si s'escau, d'aprovació dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional C2 de la Corporació.
01:40:49
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 20/2022 a 23/2022.
01:42:16
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0996 a 2022-1268.
01:42:45
Precs i preguntes.
01:49:28
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:02:23
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   1 Intervención
1  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
00:03:56   2 Intervenciones
2  Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal #COMPARTIM-AM pel regidor Albert Roig Rovira.
00:04:15   5 Intervenciones
3  Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 - 2023 - Annex 2022 -.
00:10:13   2 Intervenciones
4  Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 7/2022 i de l'annex d'inversions del pressupost 2022.
00:11:34   7 Intervenciones
5  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.23 reguladora de la taxa de serveis al Pavelló Poliesportiu Municipal.
00:24:54   6 Intervenciones
6  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.18 reguladora de la taxa de serveis a la Llar d'Infants Municipal.
00:31:12   3 Intervenciones
7  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 595_2022, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 3er trimestre del 2022.
00:34:38   1 Intervención
8  Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 65_2022, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 3er trimestre del 2022.
00:34:53   1 Intervención
9  Ratificació i aprovació, si escau, del punt segon del decret d'alcaldia 2022-0969.
00:35:14   21 Intervenciones
10  Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'Arxiu municipal del Morell.
01:30:15   2 Intervenciones
11  Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball d'auxiliar administratiu.
01:31:56   2 Intervenciones
URG_16  Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del subgrup de classificació professional C2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell
01:33:41   10 Intervenciones
URG_17  Aprovació, si s'escau, d'aprovació dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional C2 de la Corporació.
01:40:49   2 Intervenciones
12  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 20/2022 a 23/2022.
01:42:16   1 Intervención
13  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0996 a 2022-1268.
01:42:45   8 Intervenciones
14  Precs i preguntes.
01:49:28   13 Intervenciones
15  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:02:23   3 Intervenciones
Fin de la sesión  Fin
02:22:05   Sin intervenciones
<