Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple.
00:00:19
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:01:08
Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal PSC pel regidor Alberto Ortega Royo.
00:01:27
Aprovar, si escau, el pressupost municipal per a l'exercici 2023.
00:02:03
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
00:42:24
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.8 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de domini públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
00:44:08
Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de domini públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys de domini públic local així com industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
00:45:55
Aprovar, si escau, l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits liquidació 2022.
00:47:48
Dació de comptes del tancament i liquidació del Pressupost 2022
00:48:48
Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 52_2023, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 4art trimestre del 2022.
00:54:59
Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 6_2023, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 4art trimestre del 2022.
00:55:15
Aprovació, si escau, del reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament del Morell.
00:55:43
Aprovació, si escau, de l'ordenança per a la regulació del trànsit dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies públiques del Morell.
00:57:46
Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de la Pobla de Mafumet.
01:03:37
Moció de la Plataforma Mercaderies per l'Interior de proposta d'un nou traçat de via segregada del corredor mediterrani ferroviari per a mercaderies i necessitat d'una alternativa urgent de desviament del trànsit ferroviari de mercaderies per l'interior utilitzant la infraestructura actual de la xarxa ferroviària.
01:04:56
Moció presentada per la regidora Rosa Maria Sánchez per demanar la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (dm1).
01:10:3415
Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 01/2023 a 06/2023.
01:20:36
Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0059 a 2023-0362.
01:20:53
Precs i preguntes.
01:22:487
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:53:30
Inicio de la sesión  Inicio
00:00:00   Sin intervenciones
URG_19  Moció presentada per la regidora Rosa Maria Sánchez per demanar la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (dm1).
00:00:00   6 Intervenciones
17  Precs i preguntes.
00:00:00   17 Intervenciones
0  Inici Ple.
00:00:19   1 Intervención
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:01:08   2 Intervenciones
2  Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal PSC pel regidor Alberto Ortega Royo.
00:01:27   1 Intervención
3  Aprovar, si escau, el pressupost municipal per a l'exercici 2023.
00:02:03   15 Intervenciones
4  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
00:42:24   2 Intervenciones
5  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.8 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de domini públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
00:44:08   2 Intervenciones
6  Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de domini públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys de domini públic local així com industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
00:45:55   2 Intervenciones
7  Aprovar, si escau, l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits liquidació 2022.
00:47:48   2 Intervenciones
8  Dació de comptes del tancament i liquidació del Pressupost 2022
00:48:48   2 Intervenciones
9  Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 52_2023, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 4art trimestre del 2022.
00:54:59   1 Intervención
10  Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 6_2023, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 4art trimestre del 2022.
00:55:15   1 Intervención
11  Aprovació, si escau, del reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament del Morell.
00:55:43   2 Intervenciones
12  Aprovació, si escau, de l'ordenança per a la regulació del trànsit dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies públiques del Morell.
00:57:46   7 Intervenciones
13  Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de la Pobla de Mafumet.
01:03:37   2 Intervenciones
14  Moció de la Plataforma Mercaderies per l'Interior de proposta d'un nou traçat de via segregada del corredor mediterrani ferroviari per a mercaderies i necessitat d'una alternativa urgent de desviament del trànsit ferroviari de mercaderies per l'interior utilitzant la infraestructura actual de la xarxa ferroviària.
01:04:56   2 Intervenciones
15  Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 01/2023 a 06/2023.
01:20:36   1 Intervención
16  Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0059 a 2023-0362.
01:20:53   7 Intervenciones
18  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
01:53:30   1 Intervención
Fin de la sesión  Fin
01:54:17   Sin intervenciones
<