La sessió serà publicada en breu
Cerca
Ordre del dia
Intervencions
Estadístiques
Documents
Inici
Inici Ple
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Dació en Compte al Ple del Decret d'Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2023.
Dació de compte de l'informe d'execució trimestral del pressupost corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2024.
Resolució de discrepàncies i aprovar, si escau, el reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 71F.
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.4 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.6 reguladora de la taxa del cementiri municipal.
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 1r trimestre de l'exercici 2024.
Aprovació, si escau, de la desena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del cementiri municipal del Morell.
Aprovació, si escau, d'actualització de l'inventari general de béns i drets de la Corporació.
Aprovació, si escau, de la mutació demanial subjectiva del bé immoble on es situa el Centre d'Assistència Primària del Morell.
Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball de personal de neteja identificat amb el codi NET.CEIP.1.
Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2024.
Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitatges o comunitats de propietaris al municipi del Morell.
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 7/2024 a 13/2024.
Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0488 a 2024-0837.
Precs i preguntes.
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
<