Búsqueda
Orden del día
Intervenciones
Estadísticas
Documentos
Inicio
Inici Ple
00:05:08
Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:05:31
Dació en Compte al Ple del Decret d'Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2023.
00:05:45
Dació de compte de l'informe d'execució trimestral del pressupost corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2024.
00:06:27
Resolució de discrepàncies i aprovar, si escau, el reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 71F.
00:06:45
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.4 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
00:18:22
Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.6 reguladora de la taxa del cementiri municipal.
00:22:34
Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 1r trimestre de l'exercici 2024.
00:33:50
Aprovació, si escau, de la desena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:34:46
Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del cementiri municipal del Morell.
00:43:50
Aprovació, si escau, d'actualització de l'inventari general de béns i drets de la Corporació.
00:48:19
Aprovació, si escau, de la mutació demanial subjectiva del bé immoble on es situa el Centre d'Assistència Primària del Morell.
00:51:08
Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball de personal de neteja identificat amb el codi NET.CEIP.1.
00:53:41
Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2024.
01:09:48
Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitatges o comunitats de propietaris al municipi del Morell.
01:26:39
Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 7/2024 a 13/2024.
01:34:50
Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0488 a 2024-0837.
01:38:56
Precs i preguntes.
01:41:17
Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:51:40
Inicio  Inici Ple
00:05:08   Sin intervenciones
0  Inici Ple
00:05:08   1 Intervención
1  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
00:05:31   1 Intervención
2  Dació en Compte al Ple del Decret d'Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2023.
00:05:45   1 Intervención
3  Dació de compte de l'informe d'execució trimestral del pressupost corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2024.
00:06:27   1 Intervención
4  Resolució de discrepàncies i aprovar, si escau, el reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 71F.
00:06:45   14 Intervenciones
5  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.4 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
00:18:22   6 Intervenciones
6  Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.6 reguladora de la taxa del cementiri municipal.
00:22:34   10 Intervenciones
7  Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 1r trimestre de l'exercici 2024.
00:33:50   3 Intervenciones
8  Aprovació, si escau, de la desena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
00:34:46   27 Intervenciones
9  Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del cementiri municipal del Morell.
00:43:50   10 Intervenciones
10  Aprovació, si escau, d'actualització de l'inventari general de béns i drets de la Corporació.
00:48:19   2 Intervenciones
11  Aprovació, si escau, de la mutació demanial subjectiva del bé immoble on es situa el Centre d'Assistència Primària del Morell.
00:51:08   4 Intervenciones
12  Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball de personal de neteja identificat amb el codi NET.CEIP.1.
00:53:41   14 Intervenciones
13  Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2024.
01:09:48   12 Intervenciones
14  Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitatges o comunitats de propietaris al municipi del Morell.
01:26:39   12 Intervenciones
15  Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 7/2024 a 13/2024.
01:34:50   4 Intervenciones
16  Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0488 a 2024-0837.
01:38:56   5 Intervenciones
17  Precs i preguntes.
01:41:17   35 Intervenciones
18  Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
02:51:40   1 Intervención
<