Pleno - Ordinaria, jueves 25 de noviembre de 2021

Duración: 01:45:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Presentació i lectura del manifest del Dia Internacional en contra de la violència masclista
  00:01:17 3 Intervenciones
1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  00:08:56 2 Intervenciones
2 Dació de compte del decret d'aprovació de rectificació de la liquidació del Pressupost 2020.
  00:09:28 5 Intervenciones
3 Aprovació, si escau, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit nº7/2021.
  00:12:22 3 Intervenciones
URG1 Modificació de crèdit nº 8/2021.
  00:13:39 4 Intervenciones
4 Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de l'exercici 2021.
  00:15:18 3 Intervenciones
5 Aprovació, si escau, de modificacions a l'ordenança fiscal 3.5 reguladora de la taxa d'obertura d' establiments i 3.16 reguladora de la taxa per la utilització del Centre Cultural.
  00:17:51 3 Intervenciones
6 Aprovació, si escau, de modificació de l'annex de l'acord comú de condicions empleats públics de l'Ajuntament.
  00:24:50 2 Intervenciones
7 Aprovació, si escau, de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
  00:27:30 8 Intervenciones
8 Aprovació, si escau, del reglament regulador de la prestació de serveis en modalitat de teletreball.
  00:47:57 4 Intervenciones
9 Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de material escolar.
  00:50:51 10 Intervenciones
10 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 19/2021 a 22/2021.
  00:55:13 3 Intervenciones
11 Dació de comptes dels Decret d'Alcaldia 2021-0721 a 2021-833.
  00:57:06 6 Intervenciones
12 Precs i preguntes.
  01:01:27 9 Intervenciones
13 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal
  01:18:10 5 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:45:43 Sin intervenciones