Ple ordinària dijous 26 de maig de 2022

Durada: 01:52:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici del Ple
  00:00:09 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  00:00:45 3 Intervencions
2 Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre de l'exercici 2022.
  00:01:15 1 Intervenció
3 Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 2/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
  00:01:46 6 Intervencions
4 Aprovació, si escau, de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament.
  00:20:32 4 Intervencions
5 Aprovació, si escau, de modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, any 2022.
  00:22:17 3 Intervencions
6 Aprovació, si escau, per l'any 2022, amb efectes 1 de gener, d'un increment lineal de les retribucions del personal al servei d'aquest Ajuntament del 2% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2021.
  00:24:01 2 Intervencions
7 Aprovació, si escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del grup de classificació professional AP, d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
  00:26:00 3 Intervencions
8 Aprovació, si escau, de les bases reguladores de la 3a Beca de recerca i investigació local del Morell.
  00:33:11 4 Intervencions
9 Aprovació, si escau, del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).
  00:35:05 5 Intervencions
10 Aprovació, si escau, de les festes locals per l'any 2023.
  00:40:44 4 Intervencions
11 Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2022.
  00:42:34 15 Intervencions
12 Aprovació, si escau, d'adhesió a l'acord GOV/60/2022, de 5 d'abril, per aplicar les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus en els contractes públics d'obres, en els termes i de conformitat amb el que preveu el Reial decret llei 3/2022, d'1 de març.
  00:58:52 2 Intervencions
13 Aprovació, si escau, de la moció per a la millora del servei de telefonia mòbil al Morell i al Tarragonès.
  01:01:06 4 Intervencions
14 Aprovació, si escau, de la moció de suport als jutges de pau.
  01:10:18 4 Intervencions
15 Aprovació, si escau, de la moció per a què s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades de l'abril del 2022.
  01:13:40 4 Intervencions
16 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 7/2022 a 11/2022.
  01:19:57 1 Intervenció
17 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0304 a 2022-0534.
  01:20:12 1 Intervenció
18 Precs i preguntes.
  01:20:24 7 Intervencions
19 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:28:08 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:53:38 Sense intervencions