Pleno - Ordinaria, jueves 28 de julio de 2022

Duración: 01:16:10
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:00:00 1 Intervención
1 Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
  00:00:53 3 Intervenciones
2 Aprovació, si escau, de la delegació de facultats en matèria de gestió tributària a favor de la Diputació de Tarragona.
  00:01:06 5 Intervenciones
3 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 187_2022, anual de control financer posterior, de les al·legacions presentades a aquest informe i de l'informe d'Intervenció 257_2022 respecte a les al·legacions presentades.
  00:08:02 3 Intervenciones
4 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 289_2022 sobre l'execució trimestral del pressupost 1T 2022.
  00:09:48 1 Intervención
5 Aprovació, si escau, del Pla d'Igualtat.
  00:09:51 4 Intervenciones
6 Aprovació, si escau, de les modificacions puntuals de l'acord comú de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Morell.
  00:12:10 2 Intervenciones
7 Aprovació, si escau, dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional agrupacions professionals de la Corporació.
  00:14:35 2 Intervenciones
8 Aprovació, si escau, del Reglament de règim intern de l'Espai de Lleure i del Casal d'Estiu del Morell.
  00:16:20 4 Intervenciones
9 Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà.
  00:17:29 7 Intervenciones
10 Aprovació, si escau, del topònim menor "Avinguda Marie Curie" per identificar el vial situat al polígon 1 del Pla Parcial 10.
  00:20:46 6 Intervenciones
11 Moció de Ciutadans per instar al govern municipal a que posi en marxa un pla estratègic d'atenció a les persones grans en situació de solitud no desitjada, i posar en funcionament un servei de teleassistència domiciliària de forma gratuïta.
  00:25:39 8 Intervenciones
12 Moció de JUNTS PEL MORELL - ARA EL MORELL per l'aprovació del manifest de l'acord social per l'amnistia i l'autodeterminació.
  00:35:34 15 Intervenciones
14 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 12/2022 a 15/2022.
  00:53:13 1 Intervención
15 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0535 a 2022-0759.
  00:53:31 1 Intervención
16 Precs i preguntes.
  00:53:45 9 Intervenciones
17 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:02:52 3 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:16:11 Sin intervenciones