Pleno - Ordinaria, miércoles 19 de abril de 2023

Duración: 01:55:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:00:00 Sin intervenciones
URG_19 Moció presentada per la regidora Rosa Maria Sánchez per demanar la incorporació a escoles i instituts de personal acompanyant a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (dm1).
  00:00:00 6 Intervenciones
17 Precs i preguntes.
  00:00:00 17 Intervenciones
0 Inici Ple.
  00:00:19 1 Intervención
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:01:08 2 Intervenciones
2 Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal PSC pel regidor Alberto Ortega Royo.
  00:01:27 1 Intervención
3 Aprovar, si escau, el pressupost municipal per a l'exercici 2023.
  00:02:03 15 Intervenciones
4 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  00:42:24 2 Intervenciones
5 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.8 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de domini públic amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
  00:44:08 2 Intervenciones
6 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys de domini públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys de domini públic local així com industries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
  00:45:55 2 Intervenciones
7 Aprovar, si escau, l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits liquidació 2022.
  00:47:48 2 Intervenciones
8 Dació de comptes del tancament i liquidació del Pressupost 2022
  00:48:48 2 Intervenciones
9 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 52_2023, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 4art trimestre del 2022.
  00:54:59 1 Intervención
10 Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 6_2023, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 4art trimestre del 2022.
  00:55:15 1 Intervención
11 Aprovació, si escau, del reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament del Morell.
  00:55:43 2 Intervenciones
12 Aprovació, si escau, de l'ordenança per a la regulació del trànsit dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a les vies públiques del Morell.
  00:57:46 7 Intervenciones
13 Aprovació, si escau, de la delimitació del terme municipal del Morell amb el terme municipal de la Pobla de Mafumet.
  01:03:37 2 Intervenciones
14 Moció de la Plataforma Mercaderies per l'Interior de proposta d'un nou traçat de via segregada del corredor mediterrani ferroviari per a mercaderies i necessitat d'una alternativa urgent de desviament del trànsit ferroviari de mercaderies per l'interior utilitzant la infraestructura actual de la xarxa ferroviària.
  01:04:56 2 Intervenciones
15 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 01/2023 a 06/2023.
  01:20:36 1 Intervención
16 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0059 a 2023-0362.
  01:20:53 7 Intervenciones
18 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:53:30 1 Intervención
Fin de la sesión Fin
  01:54:17 Sin intervenciones