Ple ordinària dijous 28 de setembre de 2023

Durada: 02:01:19
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, les actes de sessions anteriors.
  00:00:59 2 Intervencions
2 Aprovar, si escau, la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal 2023.
  00:01:18 2 Intervencions
3 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  00:03:14 10 Intervencions
4 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 1.4 reguladora de l'impost d'activitats econòmiques.
  00:12:52 2 Intervencions
5 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.21 reguladora de la taxa per drets d'examen.
  00:14:42 4 Intervencions
6 Aprovar, si escau, la modificació de l'ordenança fiscal 3.3 reguladora de la taxa de recollida d'escombraries.
  00:17:53 10 Intervencions
7 Aprovar, si escau, el blasonament de l'escut municipal.
  00:39:57 8 Intervencions
8 Aprovació, si escau, de l'Ordenança d'administració digital de l'Ajuntament del Morell.
  00:46:27 10 Intervencions
9 Aprovar, si escau, la modificació de les bases reguladores de la beca de recerca i investigació mediambiental Xavi Catà Pros.
  00:53:59 6 Intervencions
10 Aprovar, si escau, la resolució de les reclamacions o al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix.
  00:57:59 1 Intervenció
11 Aprovar, si escau, la revaloració de la puntuació del complement específic de la plaça de Secretari General.
  00:58:41 4 Intervencions
12 Aprovació, si escau, del complement personal transitori de l'empleat públic que ocupa la plaça d'arquitecte superior.
  01:02:20 2 Intervencions
13 Aprovar, si escau, l'adequació retributiva singular dels llocs de treball dels subgrups de classificació professional A1 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell.
  01:04:05 2 Intervencions
14 Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador Bossa d'Aliments Municipal del Morell.
  01:06:20 5 Intervencions
15 Aprovar, si escau, les bases reguladores dels ajuts d'urgència social.
  01:09:09 4 Intervencions
16 Aprovar, si escau, la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a persones joves per al pagament del lloguer de l'habitatge habitual.
  01:11:11 4 Intervencions
17 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 14/2023 a 18/2023.
  01:13:02 5 Intervencions
18 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2023-0842 a 2023-1055.
  01:14:54 10 Intervencions
19 Precs i preguntes.
  01:17:59 17 Intervencions
20 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:38:50 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  02:01:20 Sense intervencions