Ple ordinària dilluns 4 de desembre de 2023

Durada: 01:54:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici del Ple
  00:00:28 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  00:01:27 2 Intervencions
2 Aprovació, si escau, del Compte General de l'exercici 2022.
  00:01:43 9 Intervencions
3 Dació de compte de l'informe 444_2023 Definitiu Anual Control Financer Posterior (Control Permanent) de l'Ajuntament del Morell - exercici 2022 -.
  00:13:54 3 Intervencions
4 Dació de compte sobre l'execució del Pressupost del 1er, 2on i 3er trimestre de l'exercici 2023.
  00:18:32 1 Intervenció
5 Aprovació, si escau, de l'expedient nº 2906/2023, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari nº 6/2023.
  00:18:50 11 Intervencions
6 Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del 2on i 3er trimestre de l'exercici 2023.
  00:25:23 1 Intervenció
7 Aprovació, si escau, del blasonament de l'escut municipal.
  00:25:41 2 Intervencions
8 Aprovació, si escau, de la resolució de les reclamacions o al.legacions presentades durant el tràmit d'informació pública de la modificació del Reglament orgànic municipal, i, si escau, aprovació definitiva del mateix.
  00:27:44 6 Intervencions
9 Aprovació, si escau, del projecte d'establiment del servei municipal de recàrrega de vehicles elèctrics.
  00:31:12 4 Intervencions
10 Aprovació, si escau, de l'ordenança reguladora del servei de recàrrega de vehicles elèctrics.
  00:38:18 2 Intervencions
11 Aprovació, si escau, de l'establiment i ordenació del preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics als punts de recàrrega de titularitat municipal.
  00:38:30 2 Intervencions
12 Aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança municipal de sorolls i vibracions.
  00:38:47 2 Intervencions
13 Aprovació, si escau, l'actualització de l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament del Morell.
  00:40:29 2 Intervencions
14 Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de la Beca de recerca i investigació Xavi Catà Pros.
  00:41:28 2 Intervencions
15 Moció sobre el finançament dels ens locals.
  00:42:35 4 Intervencions
16 Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 19/2023 a 23/2023.
  00:46:50 1 Intervenció
17 Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2023-1056 a 2023-1441.
  00:47:05 13 Intervencions
18 Precs i preguntes.
  00:52:46 20 Intervencions
19 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:39:43 1 Intervenció
Fin de la sesión Fi
  01:49:20 Sense intervencions