Pleno - Ordinaria, jueves 25 de enero de 2024

Duración: 02:16:46
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici Ple
  00:00:06 1 Intervención
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:00:46 2 Intervenciones
2 Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del Comitè d'Ètica de l'Ajuntament del Morell.
  00:01:01 6 Intervenciones
3 Aprovació si escau, d'inadmissió a tràmit del recurs presentat per la representació col·lectiva del personal funcionari.
  00:08:22 2 Intervenciones
4 Dació de comptes del grau de compliment del Pla Normatiu per a l'any 2023.
  00:09:44 1 Intervención
5 Aprovació, si escau, del Pla Normatiu de l'Ajuntament del Morell per a l'any 2024.
  00:11:25 4 Intervenciones
6 Aprovació, si escau, de la vuitena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
  00:17:38 8 Intervenciones
7 Aprovació, si escau, de la modificació del text de l'ordenança municipal reguladora de l'activitat de venda no sedentària en el mercat del Morell.
  00:22:37 6 Intervenciones
8 Aprovació, si escau, del reglament del fons social de l'Ajuntament del Morell.
  00:29:16 6 Intervenciones
9 Aprovació, si escau, de l'augment del 0,5% de les retribucions dels empleats públics amb efectes de l'1 de gener de 2023.
  00:37:53 4 Intervenciones
10 Moció per instar el suport de les administracions locals i supramunicipals en l'àmbit de la contractació de serveis i subministraments recurrents.
  00:40:57 2 Intervenciones
11 Moció per reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l'any 2024.
  00:45:19 4 Intervenciones
12 Moció ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua.
  00:48:16 8 Intervenciones
13 Moció per establir el servei de recollida de voluminosos al municipi del Morell.
  01:00:26 6 Intervenciones
14 Moció per la reinstal·lació de rètols identificadors de l'adhesió a l'AMI a les entrades del municipi del Morell.
  01:11:01 6 Intervenciones
15 Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 24/2023 a 1/2024.
  01:14:13 1 Intervención
16 Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2023-1442 a 2024-0103.
  01:14:30 3 Intervenciones
17 Precs i preguntes.
  01:16:56 25 Intervenciones
18 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:56:48 1 Intervención
Fin de la sesión Fin
  02:16:46 Sin intervenciones