Ple ordinària dijous 30 de maig de 2024

Durada: 03:09:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos



Inici Inici Ple
  00:05:08 Sense intervencions
0 Inici Ple
  00:05:08 1 Intervenció
1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
  00:05:31 1 Intervenció
2 Dació en Compte al Ple del Decret d'Aprovació de la Liquidació del Pressupost 2023.
  00:05:45 1 Intervenció
3 Dació de compte de l'informe d'execució trimestral del pressupost corresponent al 1r trimestre de l'exercici 2024.
  00:06:27 1 Intervenció
4 Resolució de discrepàncies i aprovar, si escau, el reconeixement de l'obligació i ordenació de pagament de la relació de factures núm. 71F.
  00:06:45 14 Intervencions
5 Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.4 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
  00:18:22 6 Intervencions
6 Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal 3.6 reguladora de la taxa del cementiri municipal.
  00:22:34 10 Intervencions
7 Dació de compte del període mitjà de pagament a proveïdors del 1r trimestre de l'exercici 2024.
  00:33:50 3 Intervencions
8 Aprovació, si escau, de la desena modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell.
  00:34:46 27 Intervencions
9 Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del cementiri municipal del Morell.
  00:43:50 10 Intervencions
10 Aprovació, si escau, d'actualització de l'inventari general de béns i drets de la Corporació.
  00:48:19 2 Intervencions
11 Aprovació, si escau, de la mutació demanial subjectiva del bé immoble on es situa el Centre d'Assistència Primària del Morell.
  00:51:08 4 Intervencions
12 Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball de personal de neteja identificat amb el codi NET.CEIP.1.
  00:53:41 14 Intervencions
13 Aprovació, si escau, de la celebració i del programa de tempta de vaquetes de la Festa Major de Sant Abdó i Sant Senén de l'any 2024.
  01:09:48 12 Intervencions
14 Aprovació, si escau, de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els seus equips als habitatges o comunitats de propietaris al municipi del Morell.
  01:26:39 12 Intervencions
15 Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local 7/2024 a 13/2024.
  01:34:50 4 Intervencions
16 Dació de compte dels decrets d'Alcaldia 2024-0488 a 2024-0837.
  01:38:56 5 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  01:41:17 35 Intervencions
18 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  02:51:40 1 Intervenció