Pleno - Ordinaria, jueves 29 de septiembre de 2022

Duración: 01:49:06
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 1 Intervención
1 Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
  00:01:15 2 Intervenciones
2 Aprovació, si escau, del Compte General 2021 de l'Ajuntament del Morell.
  00:01:31 10 Intervenciones
3 Dació de comptes de l'informe d'execució trimestral 2 T de l'exercici 2022.
  00:08:35 1 Intervención
4 Dació de comptes del període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) del segon trimestre de l'exercici 2022.
  00:08:47 1 Intervención
5 Dació de comptes de les línies fonamentals del pressupost 2023.
  00:09:06 1 Intervención
6 Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit nº5/2022 mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
  00:09:52 4 Intervenciones
7 Aprovació, si escau, de les bases que han de regir la concessió de subvencions destinades a la millora de l'accessibilitat en l'interior dels habitatges.
  00:13:49 8 Intervenciones
8 Aprovació, si escau, de la modificació de les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de la ruta gastronòmica Àpat-Tapa.
  00:18:32 11 Intervenciones
9 Aprovació, si escau, de la modificació del reglament regulador del registre municipal d'entitats del Morell.
  00:25:42 2 Intervenciones
10 Aprovació, si escau, d'aprovació de l'ordenança municipal de venda no sedentària.
  00:28:23 6 Intervenciones
11 Aprovació, si escau, de la modificació de la forma de gestió del servei públic de neteja d'edificis municipals.
  00:31:57 4 Intervenciones
URG_18 Aprovació , si escau, de la proposta de concessió de distincions de mèrit als serveis distingits al Consell comarcal del Tarragonès.
  00:38:11 6 Intervenciones
12 Moció perquè s'actuï urgentment davant l'emergència climàtica per fer front a l'escassetat de pluges, i es tiri endavant el projecte de reutilització de les aigües de les depuradores urbanes per a usos agraris al camp de Tarragona.
  00:43:06 8 Intervenciones
13 Moció en defensa de la crema de restes vegetals als camps de conreu.
  00:48:43 4 Intervenciones
14 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 16/2022 a 19/2022.
  00:56:16 6 Intervenciones
15 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0760 a 2022-0995.
  00:57:55 3 Intervenciones
16 Precs i preguntes.
  00:58:32 25 Intervenciones
17 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  01:27:09 5 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:49:07 Sin intervenciones