Pleno - Ordinaria, jueves 24 de noviembre de 2022

Duración: 02:24:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inicio
  00:00:00 1 Intervención
1 Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
  00:03:56 2 Intervenciones
2 Presa en coneixement de l'abandonament del grup polític municipal #COMPARTIM-AM pel regidor Albert Roig Rovira.
  00:04:15 5 Intervenciones
3 Aprovació, si escau, de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2021 - 2023 - Annex 2022 -.
  00:10:13 2 Intervenciones
4 Aprovació, si escau, de modificació de crèdit nº 7/2022 i de l'annex d'inversions del pressupost 2022.
  00:11:34 7 Intervenciones
5 Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.23 reguladora de la taxa de serveis al Pavelló Poliesportiu Municipal.
  00:24:54 6 Intervenciones
6 Aprovació, si escau, de modificació de l'ordenança fiscal Nº 3.18 reguladora de la taxa de serveis a la Llar d'Infants Municipal.
  00:31:12 3 Intervenciones
7 Dació de comptes de l'informe d'Intervenció 595_2022, sobre l'execució trimestral del Pressupost: 3er trimestre del 2022.
  00:34:38 1 Intervención
8 Dació de comptes de l'informe de Tresoreria 65_2022, sobre el període mitjà de pagament a proveïdors: 3er trimestre del 2022.
  00:34:53 1 Intervención
9 Ratificació i aprovació, si escau, del punt segon del decret d'alcaldia 2022-0969.
  00:35:14 21 Intervenciones
10 Aprovació, si escau, del Reglament regulador de l'Arxiu municipal del Morell.
  01:30:15 2 Intervenciones
11 Aprovació, si escau, de la creació d'un programa de productivitat pel lloc de treball d'auxiliar administratiu.
  01:31:56 2 Intervenciones
URG_16 Aprovació, si s'escau, de l'adequació retributiva singular dels llocs de treball del subgrup de classificació professional C2 d'acord amb la relació de llocs de treball de l'Ajuntament del Morell
  01:33:41 10 Intervenciones
URG_17 Aprovació, si s'escau, d'aprovació dels complements personals transitoris dels empleats públics que ocupen la plaça del grup professional C2 de la Corporació.
  01:40:49 2 Intervenciones
12 Dació de comptes de les actes de la Junta de Govern Local 20/2022 a 23/2022.
  01:42:16 1 Intervención
13 Dació de comptes dels decrets d'Alcaldia 2022-0996 a 2022-1268.
  01:42:45 8 Intervenciones
14 Precs i preguntes.
  01:49:28 13 Intervenciones
15 Control i fiscalització de l'acció del govern municipal.
  02:02:23 3 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  02:22:05 Sin intervenciones